EPO - Vsenory (11.06.2019) EPO - Vsenory (11.06.2019)